Tên : SHARP LINES Barber Shop

Địa chỉ : 74/12 Thạch Thị Thanh, Tân Định, Quận 1

Loại ghế barber : ghế Alexander Li2-02b

Cách để thiết kế barbershop.

1. HÌNH ẢNH TRƯỚC VÀ SAU CỦA SHARP LINES Barber Shop

2. HÌNH ẢNH THỰC TẾ CỦA GHẾ ALEXANDER LI2-02B TẠI BARBER HOUSE

3. HÓA ĐƠN THANH TOÁN

Tên : SHARP LINES Barber Shop

Địa chỉ : 74/12 Thạch Thị Thanh, Tân Định, Quận 1

Loại ghế barber : ghế Alexander Li2-02b

Cách để thiết kế barbershop.

1. HÌNH ẢNH TRƯỚC VÀ SAU CỦA SHARP LINES Barber Shop

2. HÌNH ẢNH THỰC TẾ CỦA GHẾ ALEXANDER LI2-02B TẠI BARBER HOUSE

3. HÓA ĐƠN THANH TOÁN